ค้นเจอวิถีชีวิตของไทยที่ถูกรักษาไว้ที่บ้านควายไทย เชียงใหม่

เมื่อเราค้นพบวิถีชีวิตที่แหวกแนว เราจะได้เริ่มต้นศึกษาสิ่งใหม่ สิ่งนี้นักท่องเที่ยวที่เที่ยวเชียงใหม่ พร้อมกับได้เดินทางเที่ยวชมบ้านควายไทย จะได้สัมผัสแบบเต็ม ๆ  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะยังสามารถชมพิพิธภัณฑสถานบ้านชาวนาได้อีกด้วย  เปรียบเหมือนเป็นการสื่อสารพร้อมกับให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพลักษณ์ของการดำเนินชีวิตของชาวนาไทยในอดีตสมัยจวบจนถึงปัจจุบัน  อีกทั้งเครื่องมือเกษตรชนิดต่าง ๆ ที่เคยถูกเอามาใช้โดยตรง
 
เมื่อมีมุมมองใหม่ ๆ ผ่านการเดินทางท่องเที่ยว ย่อมส่งผลดีเสมอ พร้อมกับในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างบ้านควายไทย  ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่น่าสนใจอีกพื้นที่หนึ่ง   ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่-ฝาง  ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม  ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ  พร้อมกับอยากเดินทางมาเที่ยวชมควายไทยแท้ที่เชียงใหม่ พร้อมกับไม่แน่คุณคงเป็นคนหนึ่ง ซึ่งไม่รู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่  ก็ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในรูปแบบของการดำเนินชีวิตด้วยธรรมชาติ  อีกทั้งการเกษตรที่ต้องพึ่งพาสัตว์เลี้ยงอย่าง ควายไทย  ที่มีแบบอย่างในการทำเกษตรอย่างไทย ๆ มาเป็นเวลานาน  ทำให้เชียงใหม่ได้มีการจัดสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงอนุรักษ์ควายไทย  นั่นก็คือ บ้านควายไทย นั่นเอง เพราะที่นี่มิใช่แค่การสัญจรเชียงใหม่ ด้วยการเดินชมหรือดูความเป็นอยู่ของควายไทย ที่ถูกอนุรักษ์ไว้เท่านั้น  แต่นักท่องเที่ยวที่ทำการเที่ยวเชียงใหม่ในครั้งนี้  จะได้รับชมกิจกรรมมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับควายไทย  ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การใช้คุณประโยชน์ในส่วนของงาน ที่ได้จากควายไทยโดยตรง 
 
การฝึกฝนควายไทย ดูเป็นเรื่องหนึ่งที่มีเสน่ห์ เนื่องจากการฝึกฝนควายไทย ที่ถูกอนุรักษ์ไว้นี้  ให้มีลักษณะอาจเชื่อฟังคำสั่งต่าง ๆ จากมนุษย์ได้ ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย  เพื่อที่จะสืบสาน พร้อมกับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการทำงานร่วมกัน  ซึ่งกิจกรรมมากมาย เหล่านี้นักท่องเที่ยวจะสามารถรับชมได้อย่างอิสรเสรี  โดยที่มีเจ้าพนักงานคอยต้อนรับพร้อมกับคอยดูแลตลอดทั้งวัน